Condicions generals de participació en els cursos del CdE

Responsabilitat

La responsabilitat del curs, en tots aquells aspectes relacionats amb la seva correcta realització, recau completament en el Camí de l’Elder SLU, també CdE. El CdE no respon, però, de qualsevol incompliment que no li sigui directament imputable, ni d’aquells produïts per cas fortuït, força major, o per atendre exigències legals i/o administratives. El CdE es compromet, però, a cercar la manera més favorable per a totes les parts que permeti esmenar situacions no previstes.

El CdE compta amb una assegurança de responsabilitat civil subscrita amb ARÇ Cooperativa per a les seves formacions . Aquesta assegurança té per objecte cobrir les despeses de defensa així com l’eventual indemnització derivada de reclamacions per danys causats a tercers que puguin sorgir durant el desenvolupament habitual de l’activitat.

Inscripció en un curs i reserva de plaça

La inscripció en qualsevol curs ofert pel CdE es realitza mitjançant un formulari en línia accessible des del lloc web del CdE. Normalment hi ha un formulari específic per a cada curs. Per assegurar una plaça cal emplenar el formulari i pagar el preu complet del curs o la quantitat estipulada com a reserva, segons s’indiqui en les condicions de pagament de cada activitat formativa. Sense aquest pagament no es garanteix plaça.

Atès que el nombre de places acostuma a ser limitat, es recomana consultar amb l’organització abans de fer el pagament del curs o de la reserva. Un cop confirmat que queden places s’ha de procedir al pagament en un termini de 24 hores. En cas contrari la plaça podria posar-se a disposició d’altres persones. Si no és possible realitzar el pagament en el termini esmentat, la persona interessada s’ha de posar en contacte amb l’organització per explicar la seva situació. Des del CdE farem el possible per trobar una solució satisfactòria.

Les dades aportades per la persona interessada en l’esmentat formulari es guardaran en un fitxer propi del CdE i es tractaran d’acord amb les indicacions estipulades en l’actual Llei de protecció de dades, en vigor des del 25 de maig del 2018 (vegeu Política de Privacitat del CdE). Per a qualsevol dubte o dificultat a l’hora d’emplenar el formulari corresponent es podrà contactar amb la persona responsable del CdE a l’adreça de correu electrònic: info@elcaminodelelder.com.

Pagaments

El CdE proposarà a les persones interessades en alguns dels seus cursos diferents mitjans de pagament (transferència bancària, PayPal, targeta de crèdit). En cap cas es pot pagar el curs en efectiu. Si es tenen dubtes o dificultats per realitzar el pagament, contacta amb la persona responsable escrivint un missatge de correu electrònic a: info@elcaminodelelder.com.

A l’hora de fer un pagament és important indicar en el concepte el curs a què es refereix el pagament i el nom del participant.

En el moment de la inscripció l’alumne ha d’indicar si les factures van al seu nom o al nom de la seva empresa. En cas que les factures vagin a nom de l’empresa, l’alumne o l’empresa han fer-nos arribar les dades fiscals de l’empresa i el nom i l’adreça de correu electrònic de la persona responsable del departament d’administració que hagi de rebre les factures.

Tots els pagaments han de procedir de la persona física o jurídica que s’indiquen en la factura.

Les factures s’enviaran en format pdf a l’adreça de correu electrònica de contacte facilitada. El termini de pagament de les factures és l’indicat en cada factura.

Pagament d’un curs de llarga durada

En el cas d’una formació de llarga durada (8-9 mòduls en un any), el pagament es fa en 3 quotes. El pagament de la primera quota serveix com a reserva del curs. Aquest primer pagament comprèn els mòduls realitzats en el primer trimestre del curs (normalment d’octubre a desembre). El segon pagament correspon als mòduls realitzats durant el segon trimestre (normalment de gener a març) i el tercer i últim pagament als mòduls del tercer trimestre del curs (normalment d’abril a juny).

Un cop confirmada l’assistència al curs, s’adquireix un compromís d’assistència. En cas que per motius justificats (malaltia o lesió, emergència familiar, dol per la mort d’una persona propera, emergència a la llar, treballs imprevistos, cites amb metges, problemes de transport, etc.) una persona no pugui assistir a algun dels mòduls, el pot recuperar de franc en les dues convocatòries següents del mateix curs. Passades les dues convocatòries, es perd el dret a recuperar-gratis i s’haurà de pagar el mòdul que falta a preu de mòduls solts (aquest preu s’indica a la convocatòria de cada curs). La recuperació d’un mòdul en el termini estipulat només és gratuïta en la part corresponent a la formació. Les despeses de sala i/o allotjament i menjar que pugui haver-hi van a compte de la persona que recupera el mòdul.

Cancel·lació d’una reserva

Després d’efectuar el pagament corresponent, totes les cancel·lacions han de ser comunicades per escrit a info@elcaminodelelder.com.

  • Si el curs es cancel·la per part de l’organització, es retorna l’import íntegre ingressat pel participant.
  • Si el participant comunica la cancel·lació amb una anterioritat d’almenys 15 dies naturals de la data d’inici de curs, té dret a un reemborsament del 100 % dels diners ingressats com a pagament del curs o servei.
  • Si el participant comunica la seva cancel·lació amb menys de 15 dies naturals abans de l’inici de curs, té dret a un reemborsament del 50 % dels diners ingressats com a pagament del curs o servei.
  • Si el participant comunica la seva cancel·lació un cop iniciat el curs, no té dret a devolució per l’import ingressat.

En cas de cancel·lar un curs un cop passat el termini per a la devolució completa de la reserva, és possible obtenir un val per la quantitat retinguda i no usada, el qual pot ser utilitzat durant els 2 pròxims anys com a pagament en un curs similar ofert pel CdE. Aquest val és nominatiu i només pot ser utilitzat per la persona que fa la cancel·lació. Transcorreguts els dos anys, el val deixa d’estar en vigor i ja no es pot utilitzar.

Amb l’enviament del formulari d’inscripció, la persona interessada confirma haver llegit i donat la seva aprovació a les condicions de cancel·lació esmentades anteriorment.

Bonificacions FUNDAE

El Camí de l’Elder està inscrita en el Registre Estatal d’Entitats de Formació per poder impartir, dins de la iniciativa de Formació Programada per les Empreses (impulsada per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació, Fundae), formació professional per a l’ocupació diferent de les especialitats formatives incloses en el Catàleg d’especialitats formatives.

Les accions formatives que les empreses duen a terme per als seus treballadors es financen a través de bonificacions en les quotes de la Seguretat Social, oferint-los d’aquesta manera la possibilitat de realitzar cursos dirigits a satisfer les necessitats de formació reals i específiques dels seus treballadors. L’empresa pot decidir quina formació necessita, com i quan la realitza i organitzar-la per si mateixa o encomanant-ne l’organització a una entitat externa com el Camí de l’Elder (Més informació sobre aquestes ajudes).

Per poder optar a la bonificació, la persona interessada ha de complir amb els requisits legals i comptar amb el vistiplau de la seva empresa. Aquests ajuts només s’apliquen a treballadors per compte d’altri. No són aplicables a funcionaris, professionals autònoms ni socis de cooperatives. La quantitat a bonificar depèn del crèdit disponible que tingui l’empresa per a formació.

Els tràmits per a la sol·licitud d’aquesta bonificació els pot fer la mateixa empresa, o si ho prefereix, a través d’una empresa col·laboradora del CdE. Els honoraris d’aquesta empresa es paguen amb el crèdit disponible per a la bonificació del curs.

En el cas que sigui l’empresa la que realitzi els tràmits per a la bonificació, el CdE subministrarà a l’empresa totes les dades de la informació necessària per a aquests tràmits. Al seu torn, l’empresa ha de comunicar al CdE les dades necessàries per a la facturació per l’activitat realitzada, dades que haurà obtingut en registrar el curs amb Fundae.

El termini per sol·licitar la bonificació acaba deu dies abans de l’inici de l’activitat formativa corresponent. En el cas de cursos de llarga durada, la sol·licitud de bonificació es pot fer a l’inici de cadascun dels 3 trimestres en què es divideix el curs, en aquest cas amb quinze dies d’antelació respecte de la data d’inici del primer mòdul del trimestre.

Beques

El Camí de l’Elder ofereix diversos tipus de beques i ajudes en els seus cursos de llarga durada i en alguns cursos curts. Informa’t de les opcions disponibles a cada curs concret.

L’assignació d’una beca està subjecta al compliment de certs requisits que s’han de justificar adequadament per poder accedir-hi.

Condicions d’accés als cursos

Els cursos organitzats pel CdE no demanen, en general, requisits específics per a la participació. És a dir, qualsevol persona interessada, independentment de la seva formació prèvia, pot realitzar-los. En alguns casos, com en els cursos oferts en col·laboració amb una universitat, comptar amb un títol determinat (llicenciat o diplomat) donarà accés a un diploma de postgrau o màster, mentre que les persones que no tinguin aquesta titulació només obtindran un certificat de participació.

Dret a la imatge

El dret a la imatge és un dret fonamental reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola juntament amb el dret a l’honor i la intimitat, i desenvolupat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig. D’acord amb aquest dret ningú pot difondre imatges d’una persona sense la seva autorització expressa. Això implica que no podem fer servir imatges de les persones que participen en cursos per a cartells, fullets, xarxes socials i blocs, enviaments a mitjans, etc., en general qualsevol comunicació pública, incloent-hi correus electrònics, sense la seva autorització o l’autorització dels pares o tutors en el cas dels menors.

Per complir amb aquest dret, el CdE ha d’informar prèviament i sol·licitar una autorització expressa per escrit cada vegada que en els seus cursos i esdeveniments formatius vulgui fer fotos o realitzar vídeos amb fins promocionals (cartells, fullets, xarxes socials, etc.). A més, sempre donarà l’opció de no aparèixer en aquestes fotos o vídeos a les persones que no vulguin fer-ho.

  • Informació prèvia. En el cas que el CdE, a través d’un dels seus col·laboradors, vulgui realitzar fotos o vídeos en alguna activitat formativa, informarà prèviament a totes les persones participants de la possibilitat que en el transcurs de l’activitat es realitzaran fotos o vídeos.
  • Per escrit i signat. La cessió del dret a l’ús d’imatges es realitza per escrit, sempre abans de la publicació de la imatge o vídeo en qualsevol canal o suport. Es tracta d’un document signat individualment per cada persona que accepta la cessió. En el document consta el nom, cognoms i DNI a la persona signant.
  • Ús de la imatge. El document deixarà ben clar l’ús que es realitzarà de la imatge. El CdE només utilitzarà imatges per a fins promocionals de les seves activitats. En cap cas per a ús comercial.
  • A qui s’autoritza. El CdE només demanarà l’ús d’imatges per a la difusió de les seves pròpies activitats. Com s’indica en la nostra política de privacitat, el CdE es compromet a no vendre, comercialitzar o transferir a tercers les dades personals, incloent-hi qualsevol imatge aconseguida en alguna de les seves activitats. Això no inclou empreses col·laboradores amb les quals el CdE pugui dur a terme alguna activitat compartida, ni aquells organismes públics competents, jutges i tribunals, als quals el CdE ha de facilitar les dades quan tingui l’obligació de fer-ho.

Consultes i reclamacions

Per a qualsevol consulta o reclamació relacionada amb la realització de les nostres activitats formatives, pots enviar-nos un correu electrònic a: info@elcaminodelelder.com, o per correu postal a: El Camí de l’Elder SLU * 22623 Artosilla (Osca). Hauràs d’aportar còpia del teu DNI o document oficial que t’acrediti. Des del CdE atendrem la teva consulta o reclamació intentant fer-te arribar tota la informació necessària o buscant una solució favorable per a ambdues parts.

En tot cas, si consideres que no hem satisfet de manera adequada la teva necessitat, sempre podràs presentar una reclamació formal davant l’administració competent. En aquest web de l’Organització de Consumidors i Usuaris, OCU s’expliquen els passos a seguir per presentar una reclamació.

El Camino del Elder.

Camino del elder SL C/ San Andrés s/n 22623 Artosilla (Huesca)
(+34) 676793800
info@caminodelelder.com